Analytical thinking

Your ability to solve business problems by logic will start from this foundation of analytical thinking. This course is conducted by frameworks from industry experts includings: + Instructor: Ms. Hoa Nguyen (Director of Kantar Millward Brown, Former Head of Qualitative & Quantitative research at Nielsen) Ms. Khanh Nguyen (Consumer Insights Director of Nestle, Former Consumer Marketing Insights- Senior Manager of Unilever) Mr. Phuong Lam (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, Director of Square Group)

Beginner

chart Beginner
About this course
Published on 2017-08-07 10:08:23

Your ability to solve business problems by logic will start from this foundation of analytical thinking.

This course is conducted by frameworks from industry experts includings:

+ Instructor:

  • Ms. Hoa Nguyen (Director of Kantar Millward Brown, Former Head of Qualitative & Quantitative research at Nielsen)
  • Ms. Khanh Nguyen (Consumer Insights Director of Nestle, Former Consumer Marketing Insights- Senior Manager of Unilever)
  • Mr. Phuong Lam (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, Director of Square Group)
CURRICULUM

Analytical thinking

Instructor
Lam Huy Phuong

Industry Experts

Your ability to solve problems by logic will start from this foundation of analytical thinking

Review
More Non Tech courses
Analytical Thinking

Your ability to solve business problems by logic will start from this foundation of analytical thinking. This course is conducted by frameworks from Harvard Business Review and industry experts including:  Ms. Hoa (Director of Kantar Millward Brown). Ms. Khanh (Consumer Insights Director of Nestle). Mr. Phuong (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, R&D Director of Square Group). Framework from: Havard Bussiness Review including Thomas Davenport, Jeanne Harris, Jinho Kim.

Beginner

chart Beginner
Test về bán hàng

Kiểm tra kiến thức nền tảng về tư duy bán hàng hiện tại, từ đó được giới thiệu tự động các bài học nâng cao liên quan

Beginner

chart Beginner
Kỹ năng bán hàng

Đâu là những đặc trưng của khách hàng, làm sao có thể thuyết phục khách hàng mua món mà mình đang muốn bán

Beginner

chart Beginner