Gitflow for Developer

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

Beginner

chart Beginner
About this course
Published on 2017-12-26 03:54:54

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

CURRICULUM

Gitflow dành cho developer

Thông qua bài giảng này, bạn là một developer? Bạn cần phải hiểu được cách tham gia vào team để:

  • Phát triển một feature mới trên môi trường development
  • Fix bug trên m
Instructor
Truong Hua

CEO

Youthdev Ltd

Review
More Software Engineering courses
Git Fundamentals

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Beginner

chart Beginner
Để viết một User Story tốt

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Beginner

chart Beginner
Để viết Bug, Defect tốt

Khóa học hướng dẫn làm sao để viết mô tả bug tốt?

Beginner

chart Beginner
Vai trò & trách nhiệm của thành viên Scrum Team

Bài giảng giúp mọi người hiểu được trách nhiệm và vai trò của từng thành viên trong một Scrum Team.

Beginner

chart Beginner
How to Master GIT

This course will introduce you to Git, a modern version control tool that is very popular with data scientists and software developers alike, and show you how it can help you get more done in less time and with less pain.

Beginner

chart Beginner
Git Fundamentals

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Beginner

chart Beginner
Cách viết Business Requirement

Beginner

chart Beginner
Versioning trong software development

Beginner

chart Beginner
Agile vs Walterfall

So sánh và nêu bật lợi ích của mô hình làm việc Agile so với Waterfall.

Beginner

chart Beginner
Để viết một User Story tốt

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Beginner

chart Beginner
Để viết Bug, Defect tốt

Khóa học hướng dẫn làm sao để viết mô tả bug tốt?

Beginner

chart Beginner
Gitflow dành cho master

Giúp bạn hiểu được cách một version của phần mềm trải qua các môi trường để ra tới production. Giúp hiểu được quan hệ giữa các branch và môi trường phát triển phần mềm trong git.

Beginner

chart Beginner
Wartime vs Peacetime

Không phải lúc nào cũng phù hợp cho sự ngẫu hứng, bài giảng giúp chúng ta ứng biến và hành động phù hợp trong từng hoàn cảnh, từng tính huống trong công việc.

Beginner

chart Beginner
Phương pháp lập kế hoạch trong Agile

Bài giảng hướng dẫn bạn sử dụng một số công cụ trong hoạch định và theo dõi tiến độ của kế hoạch đã hoạch định.

Beginner

chart Beginner
Vai trò & trách nhiệm của thành viên Scrum Team

Bài giảng giúp mọi người hiểu được trách nhiệm và vai trò của từng thành viên trong một Scrum Team.

Beginner

chart Beginner